دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای کیوی  (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱)شروع فصل رشد

  بیوارگانیک +

اورمیک

۱ کیلوگرم +

۱۰۰ گرم  به ازای هر درخت

چالکود

۲) اولین آبیاری

کود چند منظوره +

NPK 20-20-20

۱ کیلوگرم +

۴۰ کیلوگرم

کود آبیاری

 

۳) قبل از گلدهی

ZFM سوپر پلاس ویژه کیوی   

 

۵/۱-۲ در هزار

 

محلول پاشی

۴) مرحله گردویی شدن

NPK 20-20-20

 

۴۰ کیلوگرم**

 

کود آبیاری

۵) قبل از رسیدگی میوه

ZFM سوپر پلاس ویژه کیوی +

کلات پتاس

 

۳ در هزار

 

 

محلول پاشی

** در صورت محلول پاشی این مقدار به ۸ کیلوگرم کاهش می یابد که می بایست در دو مرحله متوالی هر مرحله ۴ در هزار محلول پاشی انجام شود.

  • با توجه به وضعیت حاصلخیزی خاک می توان از کودهای آهن، روی و کلسیم نیز استفاده نمود.
انگور
پسته
فهرست