دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای گندم و جو آبی (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱)بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت

بیوارگانیک SHC

+

ONPK

۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰کیلوگرم

+

۵۰۰تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

پراکنش

۲) زمان کشت

مایع ارگانیکی ویژه بذرمال ۲ لیتر بذر مال

۳) سه برگی (پائیز)

اورمیک ۵۰ کیلوگرم پراکنش/کود آبیاری

۴) بهار (اولین آبیاری)

P 50 ۲-۵ لیتر  

کود  آبیاری

۵) قبل یا بعد از آبیاری توسعه پنجه

اورمیک  

۷۰ کیلوگرم

پراکنش/کود آبیاری

۶) شروع تشکیل ساقه

NPK 30-10-10 ۵ کیلوگرم محلول پاشی

۷) تورم خوشه

ZFM ۲ کیلوگرم محلول پاشی

۸) ظهور خوشه

NPK 20-20-20

مایع ارگانیکی

۲۰ کیلوگرم

۱۰ لیتر

کود آبیاری

۹) سولوپتاس

ظهور خوشه ۱۵ کیلوگرم کود آبیاری
  • برای خاک های شور و یا با حاصلخیزی پائین بهتر است از سوپر هیومیک بیوزر به میزان ۲ کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.
توت فرنگی
گندم و جو دیم
فهرست