دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای گندم و جو آبی (در یک هکتار)

 

http://biozarco.ir/wp-content/uploads/2020/10/گندم-تصویری.pdf

گندم و جو آبی
یونجه و شبدر
فهرست