دستورالعمل مصرف کودی برای گندم و جو  دیم

کود زمان مصرف مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بیوارگانیکshc

ONPK(جایگزین کود دامی)

قبل از کاشت، آماده سازی زمین ۱۰۰۰- ۲۰۰۰

۵۰۰- ۱۰۰۰

مخلوط با خاک
مایع ارگانیکی ویژه بذر مال زمان کاشت ۲ لیتر بذر مال
اورمیک پاییز سه برگی ۵۰ کیلو پراکنش/کود آبیاری
اورمیک توسعه  پنجه ۷۰ کیلو پراکنش /کود آبیاری
NPK-30-10-10 شروع ساقه زدگی ۵ کیلو محلول پاشی
ZFM تورم خوشه ۲ کیلو محلول پاشی
NPK-20-20-20 ظهور خوشه ۱۰ کیلو محلول پاشی

 

گندم و جو آبی
یونجه و شبدر
فهرست