دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای گوجه فرنگی و خیار

نوع کود زمان مصرف مقدار مصرف روش مصرف
کامپوزیت بیوارگانیک خاکورزی ۵۰۰ کیلوگرم ادغام با خاک
SPk خاکورزی ۲۵۰ کیلوگرم ادغام با خاک
ارومیک خاکورزی ۵۰ کیلوگرم ادغام با خاک
اوره فسفات بعد از سبز شدن ۵ لیتر آبیاری
۱۰-۵۲-۱۰ بعد از سبز شدن ۱۰ کیلوگرم آبیاری
آمینو کلسیم یعد از سبز شدن ۲ لیتر محلول پاشی
۲۰-۲۰-۲۰ رشد رویشی ۱۰ کیلوگرم آبیاری
Zfm رشد رویشی ۲ کیلوگرم محلول پاشی
کلسیم مایع رشد رویشی ۸ لیتر آبیاری
ارومیک رشد رویشی ۵۰ کیلوگرم آبیاری
کلسیم بر گلدهی تا برداشت ۲ یتر محلول پاشی
هیومیکس گلدهی تا برداشت ۸ لیتر  آبیاری
کلات روی گلدهی تا برداشت ۱ کیلوگرم آبیاری
منگنز گلدهی تا برداشت ۱لیتر آبیاری
آمینو گلدهی تا برداشت ۲ لیتر محلول پاشی
سیومیک گلدهی تا برداشت ۳ کیلوگرم آبیاری
باردهی:

۳۶-۱۲-۱۲، ۱۰ کیلوگرم آبیاری_منگنز ۲ کیلوگرم آبیاری_ کلسیم ۵ لیتر آبیاری_ سولوپتاس ۵ کیلو آبیاری_ ZFM 2 کیلو محلول پاشی_ آهن ۶ درصد ۱ لیتر_ سیومیک ۳ کیلو آبیاری

کاهو و کلم
طالبی،هندوانه و خربزه
فهرست