دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای یونجه و شبدر (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱) زمان کشت (بذر مال)

کود بیولوژی ویژه  یونجه ۱-     ۵/۰ کیلوگرم طبق راهنمای مصرف بذرمال

۲) شروع رشد و یا بعد از چین اول

بیوارگانیک

+

اورمیک

۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم

پراکنش

۳) ارتفاع ۱۵سانتی متری

 کود بیولوژی ویژه  یونجه یا بیومیک ۲ کیلوگرم (آبیاری غرقابی) یا ۳ کیلوگرم (آبیاری بارانی)

 

همراه با آب آبیاری

 (طی دو مرحله متوالی)

۴) مرحله رشد رویشی و قبل از گلدهی*

ماکرو کامل ۲۰-۲۰-۲۰ +

ZFM سوپر پلاس

۲۰ کیلوگرم +

 ۲ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

* چنانچه به صورت محلول پاشی استفاده شود، به ازای هر هکتار ۳ کیلوگرم نانو کلات ZFM سوپر پلاس و ۱۰ کیلوگرم ماکرو کامل مخلوط و طی دو یا سه مرحله مصرف شود.

گندم و جو دیم
برنج
فهرست