کود N-P-K 10-52-10

عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می نماید.

میزان فسفر موجود در ترکیب این محصول ۵۲ درصد می باشد که می تواند نقش اساسی در ساختار RNA و DNA ایفا کند. همچنین حضور آن در گیاه تولید مولکول ATP را افزایش داده که باعث بهبود در تولید و ذخیره سازی انرژی در گیاه می شود. کود پودریN-P-K )10-52-10) گروه تولیدی بیوزر در اوایل فصل رشد و توسعه ریشه و برگ ها را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر عملکرد محصول می گذارد.

استفاده از این محصول امکان ابتلاء گیاه به بیماری های ریشه را کاهش می دهد. کود پودری N-P-K )10-52-10) گروه تولیدی بیوزر کمبود های مربوط به هر یک از عناصر اصلی را برطرف نموده و مصرف کودهای پایه را به حداقل می رساند. 

این محصول به دلیل انحلال ۱۰۰ درصد ، در مخازن کود به هیچ عنوان رسوب نمی نماید .کودN-P-K )10-52-10) قابلیت استفاده مصارف آب آبیاری و همچنین محلول پاشی را دارا می باشند.

مزایا
دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی
دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک
دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری
مزایا

باعث ریشه زایی،

 افزایش گلدهی،

 افزایش تشکیل میوه و همچنین سبب افزایش کمی و کیفی محصولات می‌شود.

بهترین زمان استفاده همزمان با رشد رویشی جهت توسعه ریشه گیاه و همچنین قبل از گلدهی و هنگام تشکیل میوه می‌باشد

دستورالعمل استفاده به روش محلول پاشی

درختان : با غلظت ۲ تا ۴ در هزار (محلول ۲ تا ۵ گرم در یک لیتر آب) قبل از گلدهی، همچنین در فصل بهار بلافاصله پس از ریزش کامل گلبرگها می توان این کار را هر بیست روز تا یکماه یکبار( بسته به نوع خاک) انجام داد.

نباتات زراعی : با غلظت ۲ تا ۳ در هزار (محلول ۲ تا ۳ گرم در لیتر آب) از یک ماه پس از کشت تا رفع کمبود عناصر غذائی می توان این کار را هر ماه انجام داد.

دستورالعمل استفاده به روش ترکیب با خاک

برای درختان : در زمستان یا پاییز به مقدار مورد نیاز در منطقه سایه انداز درخت در مسیر جریان آب به صورت چالکود تا عمقحدود ریشه های فعال با خاک مخلوط شود.

نباتات زراعی : در هنگام آماده سازی زمین برای کاشت به مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار با سایر کودهای اصلی مصرف شود.

دستورالعمل استفاده به روش کودآبیاری

برای درختان : در مراحل مختلف رشد در صورتی که آبیاری به صورت غرقابی باشد، ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده گردد. درصورتی که آبیاری به صورت قطره ای باشد، این مقدار ۵۰درصد کاهش می یابد.

نهال های جوان : ۱۰ کیلو گرم برای هر هکتار

انگور : ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان مثمر : ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر هکتار

درختان غیرمثمر : ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم برای هر هکتار

سولفوپتاس
NPK 10-10-40
فهرست