ارگانو ماکرومیکرو

commentبدون دیدگاه
کود کامل آلی حاوی عناصر ماکرو و میکرو شماره ثبت ماده کودی:۳۹۶۴۴ گیاهان برای تغذیه و رشد مطلوب به تمامی عناصر ماکرو و میکرو(۱۶عنصر) نیازدارند. منابع تغذیه ای این عناصر از طریق کودهای تک عنصره و یا چند عنصره تامین…
کلیک کنید

بیوارگانیک SHC

commentبدون دیدگاه
بیوارگانیک SHC با توجه به شرایط خاص خاک های کشور که با کاهش منابع آلی(عمدتا زیر یک درصد)، افزایش شوری و pH، کاهش شدید کیفیت و حاصلخیزی خاک، مواجه شده اند.پس از بررسی های متعدد در واحد تحقیق و توسعه،…
کلیک کنید

بیوارگانیک ONPK

commentبدون دیدگاه
بیوارگانیک ONPK مزایانحوه مصرفمزایا حاوی ۴۶ درصد ماده آلی، ۵ درصد نیتروژن، ۵ درصد فسفر،۱۲ درصد پتاسیم حاوی مقادیر مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو تأمین نیازهای غذایی گیاهان و افزایش حاصلخیزی خاک جایگزین همزمان کودهای سوپرفسفات تریپل و کودهای…
کلیک کنید

بیوارگانیک SPK

commentبدون دیدگاه
بیوارگانیک SPK یک کود ارگانیک و قدرتمند از عوامل آلی، فسفر، پتاس و گوگرد است. بخش های آلی و معدنی در این کود به گونه ای ترکیب شده است که بیشترین کارائی را در اکوسیستم زراعی از نظر حاصلخیزی خاک…
کلیک کنید

مایع ارگانیکی

commentبدون دیدگاه
مایع ارگانیکی شماره ثبت ماده کودی: ۸۴۰۶۲ کود مایع ارگانیکی کودی سازگار با محیط زیست و در راستای حفظ طبیعت می باشد. این کود، حاوی آمینو ازت با قدرت جذب بالا و ماندگاری زیاد در خاک است. متفاوت از سایر…
کلیک کنید

بیومیک

commentبدون دیدگاه
بیومیک بیومیک کامل ترین کود بیولوژیک است که ترکیبی از ۵ گروه مواد می باشد. میکروارگانیسم های مفید تثبیت کننده ازت و حل کننده فسفات عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز، منیزیم، مولیبدن و کلسیم  کلات آهن و روی ترکیبات…
کلیک کنید
فهرست