زعفران

commentبدون دیدگاه
                             دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زعفران  (در یک هکتار) زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف آماده سازی زمین بسته به منطقه قبل از آبیاری ONPK…
کلیک کنید
فهرست