سیر و پیاز

commentبدون دیدگاه
                                       دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سیر و پیاز (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه…
کلیک کنید
فهرست