چغندرقند

commentبدون دیدگاه
دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای چغندرقند  (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      قبل کاشت* اوره(اورمیک) پتاس گوگرد spk سوپرفسفات ۱۰۰ کیلوگرم ۱۰۰ کیلوگرم ۱۰۰ کیلوگرم ۲۰۰  کیلوگرم پراکنش ۲)      چهار تا…
کلیک کنید
فهرست