کاربرد فناوری نانو در تولید سموم و تاثیرات آن بر انسان و محیط زیست

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
کاربرد فناوری نانو در تولید سموم و تاثیرات آن بر انسان و محیط زیست پدرام پورشبانان* ۱ ، مهرنوش السادات نوریان ۲ ۱کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو انجمن پژوهشگران جوان ۲کارشناسی خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان،…
کلیک کنید
فهرست