افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک ۱- کارآیی مصرف نیتروژن عبارت است از میزان محصول تولید شده (تفاضل قطعه کود داده و شاهد) به کل نیتروژن مصرف شده. با افزایش این شاخص در واقع میزان بازدهی کود…
کلیک کنید
فهرست