مزرعه برنج، آستارا

رشد قابل توجه مزرعه برنج با استفاده از کودهای بیوزر در مقایسه با مزرعه شاهد، شهرستان آستارا استان گیلان کودهای استفاده شده: بیوارگانیک، اورمیک، ZFM
کلیک کنید
فهرست