اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis)

اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis) سمیه صابر ۱، زیبا قسیمی حق ۲*، شبنم مصطفوی ۱، حجت اله بداقی ۳، علی اصغر علیلو ۴ -۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه…
کلیک کنید
فهرست