بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو

folder_openنانو – آب
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو نانو، دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری دارد. یک نانومتر معادل ۹-۱۰ متر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری های…
کلیک کنید
فهرست