کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

مواد دارای ســاختار نانو، ویژگیهای فیزیکوشــیمیایی منحصربه فردی را از خود نشــان میدهند و لذا پنجره جدیدی از فرصتها را برای خلق مواد جدید، با کارایی باال که اثراتی اساسی بر روی تولید، بستهبندی، ذخیره و کنترل کیفیت غذا دارند،…
کلیک کنید

استفاده از نانو ذرات روی در تغذیه دام

folder_openنانو – دامپروری
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
استفاده از نانو ذرات روی در تغذیه دام نویسندگان مهدی افتخاری، داود صیدی چکیده نانوتکنولوژی فناوری جدیدی است که در حوزه های مختلف علم از جمله کشاورزی کاربرد دارد. یکی از زیر بخش های مرتبط با کشاورزی که این تکنیک…
کلیک کنید

بسته بندی و سلامت مواد غذایی

بسته بندی و سلامت مواد غذایی: پیشرفت در بسته بندی هوشمند برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به…
کلیک کنید
فهرست