تأثیر عالی کودهای بیوزر بر درختان باغ ملی نیشابور

باغ ملی نیشابور  در این تیمارها از کود بیومیک و فرومیک بیوزر استفاده شده است که نتیجه آن به شکل قابل توجهی در تصویر زیر مشاهده می شود.  
کلیک کنید
فهرست