کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

مواد دارای ســاختار نانو، ویژگیهای فیزیکوشــیمیایی منحصربه فردی را از خود نشــان میدهند و لذا پنجره جدیدی از فرصتها را برای خلق مواد جدید، با کارایی باال که اثراتی اساسی بر روی تولید، بستهبندی، ذخیره و کنترل کیفیت غذا دارند،…
کلیک کنید

نقش ۱۶ ماده غذایی ضروری در رشد محصول

۱۶ ماده غذایی برای رشد مناسب محصول ضروری هستند. هر کدام از این عناصر به همان اندازه که برای گیاه مهم هستند، به همان میزان در مقادیر بسیار متفاوت مورد نیاز می باشند. این تفاوتها منجر به گروه بندی این…
کلیک کنید
فهرست