بررسی کارایی استفاده از فناوری نانوتیوپ کربن(CNT) در جداسازی آلاینده ها ازآب

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
بررسی کارایی استفاده از فناوری نانوتیوپ کربن(CNT) در جداسازی آلاینده ها ازآب صادق تالی خشک۱، بهرام چوبین ۲،محسن محسنی ساروی ۳،یوسف رزندی ۴  -۱ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج  -۲ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده…
کلیک کنید
فهرست