فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی علی محمد قائمی نیا ۱ نویسنده مسئول، محمد علی مشکوه ۲، محمد حسن رحیمیان ۳ ، ۱مرکز ملی تحقیقات شوری  ، ۲مرکز ملی تحقیقات شوری  ، ۳مرکز ملی تحقیقات شوری چکیده…
کلیک کنید
فهرست