فرصت های زیست محیطی و تجاری استفاده از فن آوری نانوتکنولوژی برای کاهش انتشار ضایعات در صنعت کاغذسازی

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
فرصت های زیست محیطی و تجاری استفاده از فن آوری نانوتکنولوژی برای کاهش انتشار ضایعات در صنعت کاغذسازی نویسندگان: ایمان اکبرپور دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. چکیده صنعت خمیروکاغذ بزرگترین صنعتی است که بیشتر…
کلیک کنید
فهرست