بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده روی شیشه در حذف مواد آلی طبیعی از محلو لهای آبی

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده روی شیشه در حذف مواد آلی طبیعی از محلو لهای آبی مریم السادات منصوری ۱*، حاتم گودینی ۲، قدرت اله شمس خرم آبادی
کلیک کنید
فهرست