ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک

folder_openنانو – کود
turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک   چکیده: نانوتکنولوژی علم و فن ساخت مواد در مقیاس اتمی و مولکولی است و با چندین دیدگاه دقیق و ریز بینانه ای به بررسی مسائل و مشکلات…
کلیک کنید
فهرست