بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه

 بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه شهلا مهدوی* ۱ ، محسن کافی ۲ ، روح انگیز نادری ۳ ، تکتم سادات تقوی ۴ ۱٫ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی…
کلیک کنید
فهرست