باردهی عالی درختان خرما با کودهای بیوزر

folder_openنتایج میدانی
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
باردهی عالی خوشه های خرما بعد از استفاده ازکودهای اورمیک، سولوپتاس بصورت چالکود و محلولپاشی ZFM وکلات پتاسیم شرکت دانش بنیان بیوزر مرداد ماه ٩٨ درمنطقه ایرندگان خاش      
کلیک کنید
فهرست