باغ کیوی، آستارا

افزایش سایز و کیفیت میوه کیوی با کودهای بیوزر کودهای استفاده شده: NPK 20-20-20، NPK 25-5-30، مایع ارگانیکی مرداد ماه ۹۸  
کلیک کنید
فهرست